CITO-aanvraag en Doorbellen

Atalmedial krijgt steeds vaker vragen over een CITO-aanvraag voor een laboratoriumonderzoek en Doorbellen. We geven u hier graag meer informatie over.

CITO-aanvraag voor laboratoriumonderzoek

Naast een fijnmazig netwerk van prikposten en de mogelijkheid tot bloedafname aan huis, biedt Atalmedial als extra service de mogelijkheid tot cito-laboratorium-diagnostiek.  
Er kan in de eerstelijn een beroep op deze cito-diagnostiek gedaan worden in geval van een medisch urgente situatie, waarbij laboratoriumuitslagen zo snel mogelijk beschikbaar moeten zijn omdat het (behandel)beleid daar grotendeels van afhankelijk is. In deze gevallen zal Atalmedial de aanvraag direct met voorrang behandelen wat betreft bloedafname, (ongepland) transport van materiaal, analyse en rapportage. 
Dit kan betekenen dat onderzoeken voor niet-urgente patiënten vertraagd of zelfs uitgesteld worden. Om het totale diagnostisch proces in goede banen te leiden, hanteert Atalmedial daarom de zogenaamde ‘cito-procedure’.
De cito-procedure is een extra service waar geen extra vergoeding tegenover staat, hoewel deze voor Atalmedial wel additionele kosten met zich meebrengt. Daarom doet Atalmedial een beroep op uw professioneel inzicht om er alleen indien medisch strikt noodzakelijk gebruik van te maken. Het gebruik van de service wordt periodiek geëvalueerd.

Per 1 april 2019 is de volgende cito-procedure van toepassing:

 • Voor een cito-aanvraag belt u naar de cito-lijn (088-0037711) waar u door de cito-coördinator van 8:00 - 17:00 uur direct geholpen wordt met uw aanvraag. Houd naam en geboortedatum van de patiënt bij de hand.

 • Ook uw doktersassistent(e) kan een cito-aanvraag indienen als hij/zij duidelijk de indicatie kan formuleren en de vraag kan beantwoorden wat u als aanvrager met de uitslag gaat doen.

 •  Voor een cito-aanvraag geldt een beperkt aanvraagpakket:

 

Haematologie

Chemie

Overig

Hb/Ht

Natrium

Lithium

Leukocyten

Kalium

 

Trombocyten

CRP

Kreatinine (incl CKD-EPI/eGFR)

D-dimeer

Bilirubine (neonaten)

Troponine

Indien er óók testen worden aangevraagd die niet opgenomen zijn in bovenstaande lijst, dan worden deze extra testen wel uitgevoerd, maar kan niet gegarandeerd worden dat de uitslag daarvan binnen de in de cito-procedure gestelde tijd bekend is.

 • De uitslagen worden altijd doorgebeld op het door u bij de aanvraag doorgegeven mobiele telefoonnummer van de aanvrager; dit nummer zal alleen bij deze aanvraag gebruikt worden en dient tot tenminste 19:00 uur bereikbaar te zijn.

 • Om de cito-aanvraag op de juiste wijze te kunnen uitvoeren, heeft Atalmedial na het telefonische contact altijd een schriftelijke opdracht nodig: het aanvraagformulier kan op de gebruikelijke wijze gefaxt/ gemaild worden of in Zorgdomein geplaatst worden.

 • Alleen cito-aanvragen gedaan via de cito-lijn worden als een daadwerkelijke cito in behandeling genomen.
  NB Aanvragen met vermeldingen op het formulier als 'CITO/ zsm/ spoed/ urgent / vandaag' die zónder voorafgaand overleg met de cito-lijn worden ingediend, worden als een reguliere order in behandeling genomen.


In overleg met de cito-aanvrager wordt één van onderstaande scenario’s in gang gezet:

 • Bloedafname in een ziekenhuispoli: Indien de patiënt zelf voor sluitingstijd een ziekenhuispoli bezoekt voor de bloedafname, belt Atalmedial de uitslagen binnen 1,5 uur na afname naar u door. Een ambulante afname op een ziekenhuisprikpoli geniet de voorkeur vanwege de snelle doorlooptijd.
  De patiënt kan terecht bij de poli’s van de volgende ziekenhuizen: Spaarne Gasthuis Hoofddorp en Haarlem-Zuid, Alrijne Leiderdorp, Ziekenhuis Amstelland (Amstelveen).

 • Bloedafname bij een prikpost in de regio: Indien de patiënt zelf een prikpost in de regio bezoekt voor bloedafname, belt Atalmedial de uitslagen binnen 4,5 uur naar u door. De mogelijkheid voor deze optie wordt per casus telefonisch met de cito-coördinator besproken omdat de openingstijden per prikpost variëren.

 • Cito-huisbezoek zelfde dag: Indien de patiënt niet naar een prikpoli kan gaan of gebracht kan worden en de aanvraag voor een cito-huisbezoek vóór 14:30 uur ontvangen is, zorgt Atalmedial ervoor dat het huisbezoek zo spoedig mogelijk plaatsvindt en de uitslagen binnen 4,5 uur na honorering van de aanvraag naar u zijn doorgebeld.

 • Cito-huisbezoek volgende dag: Indien de aanvraag voor een cito-huisbezoek ná 14:30 uur ontvangen is of als u aangeeft dat het cito-huisbezoek tot de volgende werkdag kan wachten, dan vindt het huisbezoek in de ochtend op de volgende werkdag plaats en belt Atalmedial de uitslagen vóór 13:00 uur door.

Wordt er op uw praktijk zelf bloed afgenomen en/of verzorgt u zelf de logistiek?
Indien er op uw praktijk zelf bloed wordt afgenomen en/of u er zelf zorg voor draagt dat het monster voor analyse bij Atalmedial terechtkomt, dan dient u voor een cito-aanvraag ook contact op te nemen met de cito-lijn (088-0037711). Alleen dan kan Atalmedial de komst van het materiaal bij de betreffende laboratoriumlocatie aankondigen en interne maatregelen in gang zetten om de gewenste doorlooptijd en telefonische rapportage te borgen.

Doorbel- of faxprocedure

Als u een laboratoriumorder altijd doorgebeld en/of gefaxt wilt hebben kunt op de gebruikelijke wijze laboratoriumdiagnostiek of een huisbezoek aanvragen. Hierbij dient u dan achter "Uitslag doorbellen’ het gewenste telefoonnummer (bij voorkeur een mobiel telefoonnummer dat ook buiten kantoortijden bereikbaar is) in te vullen of achter het vakje 'Uitslag faxen' het gewenste faxnummer.

Telefonische doorgifte van uitslagen volgt zo spoedig mogelijk nadat resultaten bekend zijn. De doorbelorders kunnen in principe tot 20.00 uur aan u worden doorgebeld op het bij ons bekende telefoonnummer. Bij geen gehoor zullen wij de uitslagen van een doorbelorder naar het bij ons bekende faxnummer doorfaxen; indien doorgefaxt zullen de uitslagen niet meer aan u worden doorgebeld. Indien een uitslag niet kan worden doorgefaxt zullen wij deze de volgende werkdag z.s.m. doorbellen.

Het kan voorkomen dat resultaten van een doorbelorder bekend zijn na 20.00 uur ‘s avonds. Deze zullen dan de volgende ochtend zo spoedig mogelijk aan u worden doorgebeld.

Doorbellen van sterk afwijkende resultaten

Het laboratorium geeft in een aantal gevallen op eigen initiatief sterk afwijkende resultaten telefonisch aan de aanvrager of diens vervanger door. Deze waarden vindt u in de zogenoemde Doorbelwaardenlijst. Buiten kantoortijden wordt voor deze sterk afwijkende resultaten de dienstdoende huisartsenpost gebeld met de mededeling dat er een dagrapport met afwijkende uitslagen wordt gefaxt. 

Buiten kantoortijden worden afwijkende uitslagen voor aanvragers in een GGZ-instelling en verpleeg-/verzorghuis doorgebeld naar de desbetreffende locatie. De contactgegevens en bereikbaarheid van de achterwacht-artsen kunt u doorgeven via de Medische administratie van Atalmedial.